Kotor VarošVijesti

Oglas o prodaji parcele u posjedu opštine Kotor Varoš putem licitacije

R E P U B L I K A S R P S K A
OPŠTINA KOTOR VAROŠ
N A Č E L N I K
Broj: 02-014-211/22
Datum: 19.05.2022. godine

Na osnovu člana 348. stav 1. Zakona o stvarnim pravima („Sl. glasnik RS“, br. 124/08,
58/09, 95/11 i 60/15), člana 9. stav 1. Pravilnika o postupku javnog konkursa za
raspolaganje nepokretnostima u svojini Republike Srpske („Sl. glasnik RS“, br.
20/12), Odluke o načinu i uslovima javne prodaje putem licitacije, parcela u posjedu
opštine Kotor Varoš, broj: 01-022-8/22 od 18.02.2022. godine („Službeni glasnik
opštine Kotor Varoš“, broj: 2/22) i Odluke o načinu i uslovima javne prodaje putem
licitacije, parcela u posjedu opštine Kotor Varoš, broj: 01-022-28/22 od 19.04.2022.
godine („Službeni glasnik opštine Kotor Varoš“, broj: 5/22), Načelnik opštine
Kotor Varoš raspisuje
O G L A S
o prodaji parcele u posjedu opštine Kotor Varoš putem licitacije

Podaci o prodavcu:
Opština Kotor Varoš, sa sjedištem u Ul. Cara Dušana 55, 78220 Kotor Varoš, JIB
4401128550002.
Način prodaje:
Usmeno javno nadmetanje (licitacija).
Predmet prodaje:
Prodaje se zemljište u svojini opštine Kotor Varoš označeno kao:
1) k.č. 1974/2 k.o. Kotor Varoš, u naravi gradilište, površine 236 m2
, u posjedu
Opštine Kotor Varoš sa 1/1 dijela upisana u p.l. broj 373 k.o. Kotor Varoš i
2) k.č. 2347/737 k.o. Kotor Varoš, u naravi gradilište, površine 474 m2
, u posjedu
Opštine Kotor Varoš sa 1/1 dijela upisana u p.l. broj 373 k.o. Kotor Varoš.
Početna cijena:
Početna prodajna cijena zemljišta utvrđena je Odlukom o načinu i uslovima javne
prodaje putem licitacije, parcela u posjedu opštine Kotor Varoš, broj: 01-022-8/22
od 18.02.2022. godine („Službeni glasnik opštine Kotor Varoš“, broj: 2/22) i
Odlukom o načinu i uslovima javne prodaje putem licitacije, parcela u posjedu
opštine Kotor Varoš, broj: 01-022-28/22 od 19.04.2022. godine („Službeni glasnik
opštine Kotor Varoš“, broj: 5/22), a što odgovara cijeni utvrđenoj od strane
Komisije za prostorno uređenje i praćenje konkursa za prodaju gradskog građevinskog
zemljišta, i to
1) za parcelu pod podtačkom 1) u iznosu od 11,00 KM/m2
,
2) za parcelu pod podtačkom 2) u iznosu od 9,828 KM/m2
.
Ponuda mora sadržavati:
Naziv, adresu i osnovne podatke ponuđača;
Ovjerenu kopiju lične karte i
Ovjerenu punomoć ukoliko će učesnika zastupati punomoćnik.
Način polaganja kaucije:
6.1. Za učešće u postupku usmenog javnog nadmetanja – licitacije učesnici su dužni
uplatiti kauciju u iznosu od 10 % od početne prodajne cijene, s tim što taj iznos ne
može biti manji od 1.000,00 KM, niti viši od 50.000,00 KM. U slučaju kada se jedno
lice prijavljuje za licitaciju više parcela uplaćuje onoliko kaucija na koliko se
parcela prijavljuje, odnosno uplaćuje kauciju za svaku pojedinačnu prijavu na
licitaciju.
6.2. Kaucija se plaća na žiro račun opštine Kotor Varoš na jedinstveni račun
trezora opštine Kotor Varoš na račun broj: 562-099-00003808-31, kod NLB Razvojne
banke, sa naznakom broja oglasa i broja parcele, najkasnije do dana koji je oglasom
određen za održavanje usmenog javnog nadmetanja licitacije.
6.3. Dokaz o uplati kaucije dostaviti uz prijavu na oglas.
Sa učesnikom licitacije čija ponuda bude utvrđena kao najpovoljnija, a nakon
pribavljenog mišljenja Pravobranilaštva RS, načelnik Opštine će zaključiti
kupoprodajni ugovor. Ako učesnik licitacije čija je ponuda utvrđena kao
najpovoljnija, odustane od zaključenja pisanog kupoprodajnog ugovora, gubi pravo na
povraćaj položene kaucije.
7.1. Kaucija se neće vratiti učesniku licitacije ukoliko ne pristupi istoj ili
odustane od svoje ponude ili odustane od zaključenja ugovora o kupoprodaji
Učesnicima licitacije koji ne uspiju u licitaciji vraća se kaucija u roku od 8. dana
od dana održavanja licitacije.
Način i uslovi plaćanja prodajne cijene:
Prodajnu cijenu nepokretnosti kupac je obavezan platiti prije potpisivanja
kupoprodajnog ugovora na žiro račun prodavca.
Predaja zemljišta u posjed:
Kupac se uvodi u posjed nepokretnosti u roku od 8 dana od dana uplate prodajne
cijene, o čemu će biti sačinjen zapisnik.
Dan i mjesto održavanja licitacije:
10.1. Javno nadmetanje (licitacija) održaće se:
10.06.2022. godine, (petak) sa početkom u 12.00 časova. 10.2. Licitaciji mogu prisustvovati ponuđači ili njihovi punomoćnici koji su
dostavili ponude, uz predočenje lične karte.
Sve troškove oko izrade i provođenja kupoprodajnog ugovora snosi kupac
zemljišta.
Kupac je dužan snositi troškove koji proisteknu iz pribavljanja lokacijskih uslova
i građevinske dozvole.
Vrijeme i način razgledanja neizgrađenog građevinskog zemljišta i uvid u
dokumentacije o zemljištu:
Razgledanje zemljišta se može izvršiti svaki radni dan od 8,00 do 14,00 časova u
prisustvu službenika Odjeljenja za prostorno uređenje.
Uvid u dokumentaciju se može vršiti radnim danom od 8,00 do 14,00 časova u
Odjeljenju za prostorno uređenje.
Uvid i razgledanje se može vršiti sve do dana: 06.06.2022. godine.
Kontakt osoba za razgledanje zemljišta i uvid u dokumetaciju je predsjednik Komisije
za licitaciju: Boris Marković, kontakt telefon 065/254-609, (Obavezna telefonska
najava dolaska).
Rok za podnošenje prijava:
Rok u kojem se prijava mora dostaviti je 15 dana od dana objavljivanja oglasa putem
sredstava javnog informisanja (Centar za kulturu, sport i informisanje – „Radio
Kotor Varoš“).
Organ koji provodi postupak licitacije:
Komisija za licitaciju, u postupku prodaje parcela u posjedu opštine Kotor Varoš
provodi postupak licitacije, a koja je određena Odlukom o načinu i uslovima javne
prodaje putem licitacije, parcela u posjedu opštine Kotor Varoš, broj: 01-022-8/22
od 18.02.2022. godine („Službeni glasnik opštine Kotor Varoš“, broj: 2/22) i
Odlukom o načinu i uslovima javne prodaje putem licitacije, parcela u posjedu
opštine Kotor Varoš, broj: 01-022-28/22 od 19.04.2022. godine („Službeni glasnik
opštine Kotor Varoš“, broj: 5/22).
Način provođenja postupka licitacije:
Licitacija se provodi u skladu sa Pravilnikom o postupku javnog konkursa za
raspolaganje nepokretnostima u svojini RS („Sl. glasnik RS“, broj 20/12).
Prijave za licitaciju dostavljaju se na adresu:
„Opština Kotor Varoš,
Komisija za licitaciju,
Ul. Cara Dušana 55,
78220 Kotor Varoš“,
u zatvorenoj koverti sa naznakom: „NE OTVARATI, Ponuda na Javni oglas o prodaji
zemljišta u svojini opštine Kotor Varoš pod tačkom _“ .
Koverta na kojoj ne bude naznačeno za koju tačku se lice prijavljuje, neće se
prihvatiti i biće vraćena ponuđaču. Takođe, u slučaju kada se jedno lice prijavljuje za
licitaciju više parcela svoje ponude dostavlja u jednoj koverti sa naznakom na koje
sve parcele se prijavljuje.
Opština Kotor Varoš, ne snosi nikakve troškove ponuđača po ovom javnom oglasu, te
zadržava pravo da ovaj oglas, ili njegov dio, poništi i ne snosi nikakvu odgovornost
prema učesnicima postupka javnog nadmetanja.
U Kotor Varošu, 19.05.2022. godine
NAČELNIK OPŠTINE
Zdenko SAKAN

povezani članci

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.

Back to top button